ಹೊಸ ಹಾಡು

ಹೃದಯ ಹೊಸ ಹಾಡನು ಹಾಡುತಿದೆ
ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತೆ ಕನಸನು ಹಾಡುತಿದೆ
ಮನಸು ಕವನವ ಕಟ್ಟುತಿದೆ
ಕಾರಣ ನೀನೆನಾ ಚೆಲುವೆ ನೀನೇನಾ

ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರವಗುತಿದೆ
ನೆನ್ನೆ ಕಾಣದ ಹೂವು ಇಂದು ಕುಣಿಯುತಿದೆ
ಕೋಗಿಲೆಯ ಕೂಗು ಸಂಗೀತವಾಗುತಿದೆ
ಕಾರಣ ನೀನೇನಾ ಚೆಲುವೆ ನೀನೇನಾ


ಮನಸಿನ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ ತಪ್ಪುತಿದೆ
ಅದು ಕಣ್ಣಿನ ಮಾತನು ಕೇಳುತಿದೆ
ನಿನ್ನನೇ ನೋಡಲು ಕಾಯುತಿದೆ
ಕಾರಣ ನೀನೇನಾ ಚೆಲುವೆ ನೀನೇನಾ 
ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂದು ಸೋತೆ ನಾ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು