ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ

ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿರುವುದು

ಹೊಸ ಹಾಡು

ಹೃದಯ ಹೊಸ ಹಾಡನು ಹಾಡುತಿದೆ
ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತೆ ಕನಸನು ಹಾಡುತಿದೆ
ಮನಸು ಕವನವ ಕಟ್ಟುತಿದೆ
ಕಾರಣ ನೀನೆನಾ ಚೆಲುವೆ ನೀನೇನಾ

ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರವಗುತಿದೆ
ನೆನ್ನೆ ಕಾಣದ ಹೂವು ಇಂದು ಕುಣಿಯುತಿದೆ
ಕೋಗಿಲೆಯ ಕೂಗು ಸಂಗೀತವಾಗುತಿದೆ
ಕಾರಣ ನೀನೇನಾ ಚೆಲುವೆ ನೀನೇನಾ


ಮನಸಿನ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ ತಪ್ಪುತಿದೆ
ಅದು ಕಣ್ಣಿನ ಮಾತನು ಕೇಳುತಿದೆ
ನಿನ್ನನೇ ನೋಡಲು ಕಾಯುತಿದೆ
ಕಾರಣ ನೀನೇನಾ ಚೆಲುವೆ ನೀನೇನಾ 
ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂದು ಸೋತೆ ನಾ...

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ನೀನ್ಯಾರೋ ಗೆಳೆಯ ನೀನ್ಯಾರೋ…

ಎರಡು ಚುಟುಕಗಳು

ಮರೆತೆಯಾ ಗೆಳತಿ??

ಹೆಣ್ಣೆಂಬ ಜಾಲ

ಅಭಿಮಾನಿ ಕಣೆ

ಜೋಗದ ಸಿರಿ

ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ

ಗಿಳಿಯ ಕೂಗು

ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು

ಮೌನ ಗುಲಾಬಿ