ಅಭಿಮಾನಿ ಕಣೆ

ಅಭಿಮಾನಿ ಕಣೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ
ನಿನ್ನ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಅಭಿಮಾನಿ
ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಮಾಧುರ್ಯದ ಅಭಿಮಾನಿ
ಆ ನಿನ್ನ ನಲಿಯುವ ನಯನಗಳ ಅಭಿಮಾನಿ
ನಿನ್ನ ನಗುವಲ್ಲಿರುವ ಹೊಳಪಿನ ಅಭಿಮಾನಿ
ಅಭಿಮಾನಿ ಕಣೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ

ಈ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಅರ್ಥವನು ನಾ ಅರಿಯಲಾರೆ
ಇದನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾರೆ
ಹಾಗೆ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲಾರೆ
ನಿನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರೆ 
ನಿನ್ನ ವಿರಹವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರೆ
ಅಭಿಮಾನಿ ಕಣೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ 


ಬಯಸುವೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮೂಲೆಯನು
ಸ್ನೇಹದ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಹೊದಿಕೆಯನು 
ನಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 
ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಕಣೆ ಕಳೆಯಲು ಈ ಜನುಮವನು 
ಅಭಿಮಾನಿ ಕಣೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು