ಎರಡು ಚುಟುಕಗಳು

ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳಿಲ್ಲದ ಸಂಗೀತ
ಸಂಗೀತವೇ ಅಲ್ಲ
ಮನಸೂರೆ ಗೊಳಿಸುವ ಸೌನ್ದರ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸುಮವು
ಸುಮವೇ ಅಲ್ಲ
ಸುಖವಿದ್ದರೇನು... ಸಂಪತ್ತಿದ್ದರೇನು...
ನಿಮ್ಮಂತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಜೀವನವೇ ಅಲ್ಲ


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಭೂಮಿ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ
ಭೂಮಿಗೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಬೆಳಕು ಕಣೆ
ನೀರಿಗೆ ಮೀನು ಬೇಕೂ ಬೇಡವೋ
ಮೀನಿಗೆ ನೀರೆ ಜೀವ ಕಣೆ
ನಿನಗೆ ನಾನು ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ
ನನಗೆ ನೀನೆ ಉಸಿರು ಕಣೆ :) 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು