ಹೆಣ್ಣೆಂಬ ಜಾಲ

ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸಿದ ದಿನವಾದರೂ ಇರಬಹುದು
ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೋಪ್ಪನ್ನಾದರು ಹುಡುಕ ಬಹುದು
ಸಾಗರ ಸೇರದ ನದಿಯಾದರು ಇರಬಹುದು
ಉಪ್ಪು ಸಪ್ಪೆಯಾಗ ಬಹುದು
ಸಕ್ಕರೆ ಕಹಿಯಾಗ ಬಹುದು
ಹೆಣ್ಣೆಂಬ ಮಾಯೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗದವನು!! ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು

ಮೊದಲು ಗಂದಸನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆ ದೇವರು
ಸೋಲಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು
ಬಿರುಗಾಳಿ ಭೂಕಂಪಕ್ಕೆ ಎದೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತನು
ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ  ಸವಾಲದನು

ಅವನ ಕೊನೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಅತಿ ಮಧುರವಾದುದು
ಗಂಡಸನು ಸೋಲಿಸಿದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನು ಕರೆದ ಹೆಣ್ಣೆಂದು
ಅವಳ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟ ಮಾಯಲೋಕವನು
ನೋಟದಲಿ ನಶೆಯೇರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯವನು
ಎದೆಯಲಿಟ್ಟ ಎಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗದ ಮನಸನು
ಕೊನೆಗೂ ಈ ವಿಧಿಯಾಟದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಗೆದ್ದನು 
ಗಂಡಸು ಹೆಣ್ಣೆಂಬ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು