ಮರೆತೆಯಾ ಗೆಳತಿ??

ನಿನ್ನ ಕಂಡ ಆ ಅಮೃತ ಕ್ಷಣದಲಿ
ತಂಗಾಳಿಯಂತೆ ಬೀಸಿ ನನ್ನ ಎದೆಯಲಿ
ನನ್ನನು ತೇಲಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಲೆಯಲಿ
ಮರೆತೆಯಾ ಗೆಳತಿ ನೀ ಮರೆತೆಯಾ
ಮರೆತು ಬಿರುಗಾಳಿ ಆದೆಯ!!


ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನೇ ಮರೆಸಿ
ನನ್ನ ನೀ ಕವಿಯಾಗಿಸಿ
ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯವ ಬರೆಸಿ 
ಮರೆತೆಯಾ ಗೆಳತಿ ನೀ ಮರೆತೆಯಾ
ಮರೆತು ಕವನವ ಕಳೆದೆಯ


ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿ
ನೀ ನೆಟ್ಟ ರೋಜಾ ಗಿಡದಲ್ಲಿ 
ಹೂವೊಂದು ಅರಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ
ಮರೆತೆಯಾ ಗೆಳತಿ ನೀ ಮರೆತೆಯಾ 
ಮರೆತು ವಿಶ್ವ ಹೊಯ್ದೆಯಾ
ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಸಕಿ ಕೊಂದೆಯಾ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು